Steun onderzoek naar de scheefstand van de atlas

van totaal € 75.000 (0%)

Is scheefstand van de bovenste nekwervel de oorzaak van onbegrepen klachten?

Er is nauwelijks iets bekend over de gevolgen van een mogelijke scheefstand (rotatie en/of kanteling) van de eerste nekwervel, ook wel de atlas genoemd. Er wordt gedacht dat scheefstand van de atlas een verband heeft met veel voorkomende klachten zoals hoofdpijn, nekklachten en lage rugklachten. Tot nu toe is dit nog niet op een grondige wetenschappelijke manier onderzocht en is hier geen (wetenschappelijk) bewijs voor.

In Nederland, maar ook wereldwijd, zijn er fysiotherapeuten die patiënten met deze klachten behandelen aan de hand van de Atlas Zone Therapie (AZT), een van oorsprong Zwitserse behandelmethode. Deze behandeling claimt de scheefstand van de atlas op natuurlijke wijze, zonder manipulatie van de wervels, te kunnen corrigeren. De afgelopen 10 jaar, zijn alleen al in Nederland, duizenden mensen op deze manier behandeld. Sommige huisartsen sturen patiënten door naar fysiotherapeuten die AZT toepassen. Maar ook het wetenschappelijk bewijs voor deze behandelingstherapie ontbreekt.

Het onderzoek
De onderzoeksgroep Toegepaste MR Fysica van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde uit Amsterdam UMC wil uitzoeken of het mogelijk is om in MRI-beelden nauwkeurig op te meten wat de scheefstand van de atlas is. De metingen die hiervoor nodig zijn, kunnen in eerste instantie in gezonde mensen worden ontwikkeld en gevalideerd. Er moeten MRI-scans van de nek worden gemaakt om het gebied rondom de atlas in beeld te brengen (deze techniek gebruikt geen röntgenstralen); de andere nekwervels, maar ook omliggende spieren, pezen en bloedvaten. Als de stand van de atlas daadwerkelijk nauwkeurig kan worden gemeten, kan bij een groep patiënten met klachten worden onderzocht of zij inderdaad scheefstand van de atlas hebben. Vervolgens wordt gekeken of er een relatie is tussen scheefstand van de atlas en symptomen zoals hoofdpijn, nek- en rugpijnen, whiplash en andere klachten. Op basis van deze gegevens kan dan vervolgens worden vastgesteld of de scheefstand van de atlas verdwijnt na behandeling en of de behandeling samenhangt met het verdwijnen van klachten.

Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Aart Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor medische beeldvorming met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Direct doneren?
U kunt direct een bijdrage overmaken.

Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek.

ANBI
De AMC Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De AMC Foundation hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over giften. Het RSIN nummer of fiscaal nummer van de Stichting AMC Foundation is 8051.65.812.

Wilt u namens uw organisatie een donatie doen? Dan kunt u uiteraard direct doneren maar u kunt de gift ook via IBAN NL11ABNA0488498570 t.n.v. Stichting AMC Foundation o.v.v. ‘ATLAS onderzoek’ overmaken. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl Tel: 020-5661776

 

 

Is misalignment of the upper cervical vertebra the cause of misunderstood complaints?

Hardly anything is known about the consequences of a possible misalignment (rotation and/or tilt) of the first cervical vertebra, also called the atlas. It is thought that misalignment of the atlas is related to common complaints such as headaches, neck complaints and lower back complaints. So far this has not been researched in a thorough scientific way and there is no (scientific) evidence for this.

In the Netherlands, but also worldwide, there are physiotherapists who treat patients with these complaints using the Atlas Zone Therapy (AZT), an originally Swiss treatment method. This treatment claims to be able to correct the alignment of the atlas in a natural way, without manipulation of the vertebrae. Over the past 10 years, in the Netherlands alone, already thousands of people have been treated with AZT. Some general practitioners send patients to physiotherapists who apply AZT. But also the scientific evidence for this treatment therapy is lacking.

Research
The research group Applied MR Physics of the Department of Radiology and Nuclear Medicine at Amsterdam UMC wants to find out whether it is possible to accurately measure the position and alignment of the atlas in MRI images. The measurements needed to investigate this can initially be developed and validated in healthy people. MRI scans of the neck need to be made to visualize the area around the atlas(this technique does not use X-rays); the other cervical vertebrae, but also surrounding muscles, tendons and blood vessels. If the position of the atlas can be measured accurately, a group of patients with complaints can be examined to see whether the position and the alignment of the atlas differs. The next step is to examine whether there is a relationship between the position and alignment of the atlas and symptoms such as headache, neck and back pain, whiplash and other complaints. Based on these data it can be determined whether the misalignment of the atlas disappears after treatment and whether the treatment is related to the disappearance of symptoms.

The research is led by Prof. Dr. Aart Nederveen, professor of Applied MR Physics at the University of Amsterdam. His research focuses on the development of new methods for medical imaging using Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Donate directly?
You can donate directly.

Of course you can always contact us for more information or to discuss the possibilities in a personal meeting.

E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl
Tel: 020-5661776

Ist eine Fehlstellung des oberen Halswirbels die Ursache von missverstandenen Beschwerden?

Über die Folgen einer möglichen Fehlstellung (Rotation und/oder Neigung) des ersten Halswirbels, auch Atlas genannt, ist kaum etwas bekannt. Es wird vermutet, dass eine Atlasfehlstellung mit allgemeinen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden und Beschwerden im unteren Rückenbereich zusammenhängt. Dies ist bisher nicht gründlich wissenschaftlich erforscht worden und es gibt keine (wissenschaftlichen) Beweise dafür.

In den Niederlanden, aber auch weltweit, gibt es Physiotherapeuten, die Patienten mit diesen Beschwerden mit der Atlas-Zonen-Therapie (AZT), einer ursprünglich schweizerischen Behandlungsmethode, behandeln. Diese Therapie gibt an, Atlasfehlstellungen auf natürliche Weise und ohne weitere Manipulation der Rückenwirbel, korrigieren zu können. Allein in den Niederlanden sind in den letzten 10 Jahren Tausende Menschen auf diese Weise behandelt worden. Viele Allgemeinmediziner schicken ihre Patienten zu AZT praktizierenden Physiotherapeuten, jedoch fehlt noch immer der wissenschaftliche Nachweis für diese Behandlungsmethode.

Das Forschungsprojekt
Die Forschungsgruppe für Angewandte MR-Physik der Abteilung Radiologie und Nuklearmedizin des UMC Amsterdam will herausfinden, ob es möglich ist, eine genaue Fehlstellung des Atlas mithilfe von MRT-Aufnahmen zu messen. Die dafür erforderlichen Methoden werden zunächst am gesunden Menschen entwickelt und validiert. Dabei werden MRT-Aufnahmen des Halses gemacht (diese Methode verwendet keine Röntgenstrahlung) um den Bereich des Atlas, der anderen Halswirbel, aber auch der umliegenden Muskeln, Sehnen und Blutgefässe zu erfassen. Sobald die Stellung des Atlas genau bestimmt werden kann, wird in einer Patientengruppe mit Beschwerden untersucht werden, ob tatsächlich eine Fehlstellung vorliegt. Im nächsten Schritt wird geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Fehlstellung und Symptomen wie Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, einem Schleudertrauma und anderen Beschwerden besteht. Anhand dieser Ergebnisse kann dann überprüft werden, ob eine Atlasfehlstellung nach einer Behandlung verschwindet oder auch ob eine Behandlung mit dem Verschwinden von Beschwerden zusammenhängt.

Die Forschung wird von Prof. Dr. Aart Nederveen, Professor für angewandte MR-Physik an der Universität Amsterdam, geleitet. Seine Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Methoden für die medizinische Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie (MRT).

Direkt spenden?
Sie können direkt spenden.

Natürlich können Sie uns jederzeit für weitere Informationen oder zur Besprechung der Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch kontaktieren.

E-Mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl Tel: 020-5661776

Bekijk alle
21-10-2020 | 13:36
05-10-2020 | 13:42 I’ve heard amazing stories about how much atlas treatment helps people.
02-10-2020 | 20:52 Ben zelf positief over mijn behandeling van een atlas-scheefstand die ik had.